09. marec 2021

IZJAVA: "Umetna inteligenca v Sloveniji - izkoristimo svoj potencial!"

Umetna inteligenca (UI) že danes s svojimi rezultati vse bolj kroji naša življenja, kar se bo v bodoče še potenciralo.

Ui

Umetna inteligenca (UI) že danes s svojimi rezultati vse bolj kroji naša življenja, kar se bo v bodoče še potenciralo. UI predstavlja splošno uporabno tehnologijo, ki skuša za razliko od drugih tehnologij v največji meri izvajati dejavnosti, ki so bile do nedavnega omejene le na človeške zmožnosti in inteligenco. S tem prinaša neizmerni potencial za to, da prinese koristi posameznikom in družbi ter človeštvu kot celoti. Sistemi z uporabo UI metod omogočajo, da najdemo nove odgovore in rešitve na področjih, ki segajo od medicine, transporta, inženiringa, financ, zavarovanja, komunikacije in zabave, pa vse do kazenskega pregona in celo vojne. Različne metode UI, kot omogočitvene tehnologije, vse bolj prodirajo v vse vrste proizvodov in storitev, ki imajo s svojim vse obsežnejšim in hitrejšim prodorom na trg potencial spreminjati obstoječa razmerja tako na ekonomskem, pravnem in političnem področju družbe. Hitrost in potencialni učinek uvajanja UI napoveduje družbene, ekonomske in geopolitične spremembe, ki bodo verjetno zaznamovale bodoč razvoj celotnega sveta. Posamezne države zato temu področju izkazujejo izjemno prioriteto. Za spopadanje s temi izzivi so zato potrebne pametne in učinkovite javne politike, da bi zagotovili, da bo uvajanje UI v ekonomski in družbeni razvoj prineslo pozitivne spremembe ter omogočilo, da bodo imeli od UI koristi vsi ljudje.

Slovenija je 10. 4. 2018 podpisala EU Deklaracijo o sodelovanju na področju UI s katero se je zavezala k sodelovanju in usklajevanju podpornih aktivnosti na področju umetne inteligence. Deklaracijo je potrdil Evropski svet junija 2018. Na podlagi tega je EU pripravila Usklajeni načrt za umetno inteligenco (COM(2018) 795 final), ki predstavlja osnovo za konkretno načrtovanje in usklajevanje aktivnosti na EU in nacionalnih ravneh. Evropska komisija je na tej osnovi sprožila vseevropsko pobudo o sodelovanju na področju UI ter pozvala države članice k oblikovanju nacionalnih strategij za UI oziroma vključitvi problematike UI v svoje strateške usmeritve. Slovenija mora za uspešno sodelovanje oblikovati sklop med seboj skladnih podpornih ukrepov, povečati finančno podporo, zagotoviti enotno koordinirano in usmerjeno izvajanje vseh aktivnosti ter spodbuditi javni in zasebni sektor k pripravi na družbeno-gospodarske spremembe, ki jih narekuje nadaljnji razvoj in uvajanje UI v Sloveniji. Slovenija je ena zadnjih držav, ki še ni potrdila svoje nacionalne strategije za UI.

Z Nacionalnim programom spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v Republiki Sloveniji do leta 2025 (v nadaljnjem besedilu: NpUI) Slovenija jasno in nedvoumno izraža svoj interes k okrepitvi vseh aktivnosti na področju UI - celovito, koordinirano in v okviru celotnega inovacijskega življenjskega cikla, ki bodo pospešile raziskave, razvoj, uvajanje in uporabo tehnologij in orodij s področja UI na nacionalnem nivoju ter s tem omogočili Sloveniji in nacionalnim deležnikom prepoznavnost in aktivno sodelovanje pri ključnih evropskih in mednarodnih aktivnostih na tem področju.

Nacionalni program NpUI je bil pripravljen v sodelovanju vseh zainteresiranih ministrstev in zainteresirane javnosti Slovenske digitalne koalicije, nevladnih organizacij, predstavnikov gospodarstva (SRIP ToP, SRIP PMiS, GZS ZIT, AI4Slovenija) in predstavnikov raziskovalne, izobraževalne in strokovne javnosti s področja UI. Njegova izvedba predvideva podporo vsem deležnikom, ki želijo UI uporabiti pri svojem poslovanju, delu in življenju na človeku prijazen in zaupanja vreden način in v njegovo dobro, kar je osnovna vizija samega programa.

Nacionalni program NpUI je bil s strani oblikovane medresorske delovne skupine potrjen konec decembra 2020 ter je v fazi potrditve na Vladi RS. Za njegovo uspešno izvedbo je potrebno zagotoviti ustrezno finančno in kadrovsko podporo izvajanju predvidenih ukrepov in aktivnosti vseh relevantnih deležnikov. NpUI predvideva za izvedbo vseh ukrepov in aktivnosti finančno podporo v višini 110 mio EUR javnih sredstev v obdobju 2020 do 2025.

Igor Zorko
Predsednik upravnega odbora Slovenske digitalne koalicije

V Ljubljani, dne 5. 3. 2021

Podpiramo Izjavo: "Umetna inteligenca v Sloveniji - izkoristimo svoj potencial