Delovna skupina za regulativo in okolje deluje v smeri skrbi za digitalno usklajenost zakonodaje in podzakonskih aktov s cilji digitalizacije, za zmanjševanje administrativnih ovir v namen pospeševanja digitalizacije, ozaveščanje institucij o pomenu digitalizacije itd.

Delovna skupina za regulativo in okolje deluje v smeri, da:

 • skrbi za digitalno usklajenost zakonodaje in podzakonskih aktov s cilji digitalizacije;
 • sooblikuje in spremlja politike, strategije in programe v povezavi z digitalizacijo in informacijsko družbo;
 • zmanjšuje administrativne ovire v namen pospeševanja digitalizacije (kar je hkrati cilj in namen);
 • ozavešča institucije in politične odločevalce o pomenu digitalizacije;
 • ozavešča institucije o nujnosti digitalne transformacije zanje;
 • spodbuja kulturo strateškega načrtovanja in učinkovitega medsektorskega sodelovanja pri digitalni preobrazbi;
 • podpira podjetja pri digitalni transformaciji;
 • preprečuje prevelike regulacije;
 • dosega sorazmernost zahtevanih ukrepov;
 • zagovarja načela človekovih pravic ter družbene in okoljske blaginje v regulativi na področju digitalizacije;
 • dosega transparentnost delovanja institucij;
 • po potrebi predlaga ukrepe, ki bi pospešili razvoj in digitalizacijo, ter potencialne spremembe obstoječe zakonodaje;
 • oblikuje in objavlja stališča v okviru Digitalne koalicije;
 • sodeluje s sorodnimi organizacijami: SOEK, ZIT ...

Program dela Delovne skupine za regulativo za leto 2019/2020:

 • zakonodaja in podzakonski akti; (EECC, e-privacy, gradbena zakonodaja (notarji..),
 • ozaveščanje institucij;
 • vključevanje v programiranje kohezijske politike SLO 2021-2027 na področju digitalizacije;
 • organizacija dogodkov in posvetov;
 • oblikovanje in sporočanje stališč;
 • sodelovanje v projektih.

Sopredsedujoči delovni skupini za digitalno regulativo in okolje

Jaka Repanšek, univ.dipl.prav, MBA

Jaka Repanšek, univ.dipl.prav, MBA

Jaka Repanšek se poklicno in strokovno ukvarja z medijskim pravom, internetnim pravom, pravom oglaševanja in pravom informacijskih tehnologij. Več kot desetletna poklicna pot na področju t.i. "TIME" podjetij (telecoms, internet, media, entertainment) je privedla do ustanovitve svetovalne družbe RePublis d.o.o., ki nudi podporo poslovanju tehnološkim, internetnim, oglaševalskim in medijskim podjetjem.

Sopredsedujoča delovni skupini za digitalno regulativo in okolje

mag. Katja Mohar Bastar

mag. Katja Mohar Bastar

mag. Katja Mohar Bastar se je večino svoje poklicne poti ukvarjala z regulativo elektronskih komunikacij, v zadnjem času pa svoje izkušnje nadgrajuje z delom na področju digitalizacije gospodarstva in celotne družbe. V letu 2020 je nastopila z delom direktorice Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije, hkrati pa ohranja sodelovanje s SOEK, Sekcijo operaterjev elektronskih komunikacij.