SLO | ENG

Javni poziv za izdajo pisma o nameri prijaviteljem na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij

Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo Evropske komisije je 22. februarja 2018 v Uradnem listu Evropske unije (C67/9) objavil  razpis za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev projektom v skladu s prednostnimi nalogami in cilji, določenimi v delovnem programu za leto 2018 na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij v okviru  instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2014-2020: CEF-TC-2018-1 »varnejši internet«. 
Splošni cilj javnega povabila je nadaljnje sofinanciranje nacionalnih platform s področja varnejšega interneta, kot so opredeljene v samem razpisu.  

Z namenom večjega črpanja sredstev, ki so na voljo skozi instrument za povezovanje Evrope, ter za zagotovitev nadaljnjega delovanja nacionalne platforme za varnejši internet, želi Ministrstvo za javno upravo z javnim pozivom in upoštevanjem načel nediskriminatornosti in transparentnosti sofinancirati najuspešnejšo slovensko prijavo na EU razpis za nacionalne platforme za varnejši internet.

Ministrstvo za javno upravo bo projekt sofinanciralo v obdobju od 1.01.2019 do 31.12.2020, in sicer v višini do 272.000,00 EUR. Ministrstvo za javno upravo bo posameznim prijaviteljem oz. konzorcijem prijaviteljev na javni razpis Evropske komisije izdalo pismo o nameri, ki je eden od pogojev za popolno prijavo.

Zaprosila morajo dospeti v vložišče Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, najpozneje do 23.04.2018 do 14.00 ure, ne glede na način dostave (s priporočeno pošiljko ali osebno).